Om Tonsilloperationsregistret

Tonsilloperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet på barn. En mycket hög andel av de opererade blir symtomfria, men komplikationer är relativt vanliga. Framför allt är blödningar och vårdkrävande smärta återkommande problem. Tonsilloperationsregistret syftar till att minimera komplikationerna. Alla anslutna kliniker kan på denna webbplats se hur de lyckas med detta. De kan följa sina resultat och jämföra sig med andra kliniker och riksgenomsnittet.

Det går att minska blödningsfrekvensen

Med hjälp av data i Tonsilloperationsregistret har det gått att dra slutsatser om vilka metoder och tekniker som ger lägst frekvens blödningar efter operation. Man kan utföra en tonsilloperation som tonsillotomi, då utskjutande delar av tonsillerna tas bort, eller tonsillektomi, då hela tonsillerna tas bort. Data i Tonsilloperationsregistret har visat att tonsillotomi ger en tiofaldig riskminskning för blödning efter operationen jämfört med tonsillektomi. När indikationen är återkommande infektioner krävs tonsillektomi, men när indikationerna är snarkning och sömnapné fungerar det bra att tonsillotomera. ÖNH-klinikerna har också i hög utsträckning gått över till tonsillotomi när indikationen är obstruktion och blödningsfrekvensen har till följd av detta sänkts för riket.

Tonsilloperationsregistret har också visat att man har lägst risk för efterblödningar när man använder kallt stål för dissektion och kall hemostas. Varma tekniker, som ultracission, diatermisax och coblation, ger fler blödningar.

Arbete med förbättringar

Tonsilloperationsregistret initierade förbättringsprojekt på sex öron-, näs- och halskliniker under 2013-2014 och på sju kliniker 2014-2015. Syftet har varit att sänka frekvensen blödningar efter tonsilloperation. För den första omgången kliniker finns data som visar att de sänkte blödningsfrekvensen signifikant. Mycket tyder på att den viktigaste framgångsfaktorn var att gå över till kall teknik.
Läs en nyhetstext om förbättringsprojekten.

Ett annat område där Tonsilloperationsregistret verkar för förbättringar är smärtlindring. Rekommendationer för smärtlindring vid tonsilloperation är framtagna.
Läs Rekommendationer för smärtlindring vid tonsilloperation.

Tonsilloperationsregistret har också tagit fram en webbplats med information till patienter och deras föräldrar i samband med operation. Informationen finns på flera språk.
Läs patientinformation på sidan tonsilloperation.se.